Əqidə Tural Yusubov

«Əqidətus-sələf əshabil-hədis» kitabının şərhi (19 dərs)

İmam əbu Osman əs-Sabuninin

«Əqidətus-sələf əshabil-hədis» kitabının şərhi

Şərhçi alləmə Rabi ibn Hədi əl-Mədxali