Günümüzün ən böyük bəlalarından biri də “MÜASİR XƏVARİCLƏR”dir. Onlar bir çox fətvalarda Seyyid Qutba istinad edirlər. Saytımızın ziyarətçilərinin və forum iştirakçılarının hədsiz maraqlarını nəzərə alaraq Seyyid Qutbun xətalarını cədvəl halında aşağıda veririk.

Müsəlman icmasına ziddiyətı Kitabın adı Cildi Səhifəsi
İbrahimə (Allahın ona salamı olsun) qarşı etdiyi kobudluğu, ona qarşı ədəbsizliyi Ziləli-l-Quran 2 1138, 1141
4 1911, 1914
ət-Təsvir əl-Fənni 1 203-205
Musaya (Allahın ona salamı olsun) qarşı etdiyi kobudluğu, ona qarşı ədəbsizliyi Ziləli-l-Quran 4 2280, 2347, 2348
5 2682-2685, 2689-2693
ət-Təsvir əl-Fənni 1 200-203
“Lə ilahə illəllah”ın (Allahdan başqa ibadətə layiq ilahinin olmamasının) təfsirində islam alimlərinə zidd olması Ziləli-l-Quran 2 1005, 1006
4 2114
5 2707
6 4010
Xasais ət-Təsvir əl-İsləmi 1 197
Məalim fi-t-Tariq 1 26-30, 40
əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 182, 248
Ruhun əzəli olub Allahın zatından ayrılması Ziləli-l-Quran 4 2140
Bidət (dinə yenilik gətirmə) əhlinin bəzi kəlmələrini tələffüz etməklə onlara müvafiq olması Ziləli-l-Quran 4 2140
5 3170
İslam cəmiyyətlərini təkfir etməsi (yəni onlara kafir deməsi) Ziləli-l-Quran 2 888, 891, 1057, 1125
3 1492, 1649, 1816
4 2006-2013
Dəvətil ixvanil muslimin 1 21, 22
Məalim fi-t-Tariq 1 8-12, 20-26, 38-48
əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 182-183, 248-249
əl-İsləm va-l-Muşkilət 1 190-199
Quranın məxluq (yaradılmış) olması Ziləli-l-Quran 1 32, 100, 474
4 2249-2250
5 2719
6 3006
Qiyamət günü olan mizanı (haqq-hesab tərəzisini) inkar etməsi Ziləli-l-Quran 3 1261
4 2481
6 3961
ət-Təsvir əl-Fənni 1 83
Allahın hər bir vücudda olması (hüluli məzhəbi) Ziləli-l-Quran 6 3479, 4002, 4380
Diyvan Seyyid Quttub 1 123
Adəmin (Allahın ona salamı olsun) cənnətdən çıxarılmasına, Allah Təalanın Adəm (Allahın ona salamı olsun) və Musa (Allahın ona salamı olsun) ilə danışmasına, Qiyamət günü möminlərin Allahı görəcəklərinə və Ərşin olmasına şəkk gətirməsi Ziləli-l-Quran 1 53, 397
2 805
3 1386
4 2330-2331
6 3306, 3679-3680
Allahın kürsüsünü inkar etməsi, Ərşin də mənasını düzgün yozmaması Ziləli-l-Quran 1 284
4 2374, 2482
6 3875
Peyğəmbərin (Allahın ona salavat ve salamı olsun) möcüzələrinə qarşı səhv mövqeyi Ziləli-l-Quran 4 2210-2211, 2237
6 3426-3427
Xasais ət-Təsvir əl-İsləmi 1 46-48
Əqidə ilə bağlı olan əhəd (bir yol ilə varid olan) hədisləri inkar etməsi Ziləli-l-Quran 6 4008
Batil kəlam ilə mühacirləri (Məkkədən Mədinəyə hicrət edənləri) və ənsarları (Mədinə sakinlərini) vəsf etməsi Ziləli-l-Quran 6 2566
Osmana (Allah ondan razı olsun) və tərəfdarlarına etdiyi tənələr əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 126-130, 137, 150-158
Xaricilərin (camaatdan ayrılanların) mövqeyini dəstəkləməsi əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 141-142
Osmana (Allah ondan razı olsun) atdığı böhtan və ittihamlar əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 159-161, 172, 174
Osmanı (Allah ondan razı olsun) zalım kimi vəsf etməsi əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 160-161
Səhabələrə qarşı ittihamları əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 155-156, 160-161, 174
Abu Bakra (Allah ondan razı olsun) və Ömərə (Allah ondan razı olsun) qarşı ittihamları əl-Adələtil əl-İctimaiyyə 1 173-174
Allaha məxsus olan bəzi vəsfləri həqiqi şəkildə qəbul etməməsi
1. İstiva (yəni Allahın Ərşə yüksəlməsi) Ziləli-l-Quran 1 47-48
3 1297, 1762
4 2045, 2328
5 2575, 2807, 3114
6 3480
2. Allahın iki əlinin olmasını Ziləli-l-Quran 2 929
5 3028
3. Allahın eşitməsini Ziləli-l-Quran 6 3504
4. Allahın danışmasını Ziləli-l-Quran 2 805
3 1368
4 2140, 2313, 2330-2331
5 2692
5. Allahın Ərşdən yüksəkdə olmasını Ziləli-l-Quran 2 1122
6. Möminlərin Qiyamət günündə Allahı görmələrini Ziləli-l-Quran 6 3770-3771
7. Allahın münafiqlərə istehza etməsini Ziləli-l-Quran 1 39