Faydalar

Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir:

“Bəndə qəbrində olarkən yeddi şeyin savabı ona çatar:

– Elm öyrədən
– Su çəkdirən
– Quyu qazıtdıran
– Xurma ağacı əkən
– Məscid tikən
– Quran öyrədən
– Onun üçün bağışlanma diləyən övlad böyüdən.”

(Həsəndir. Camiu əs-Səğir: 5915).

https://telegram.me/ImamAlbani