“Durus lluğati-l-arabiyya li ğayri natiqinə bihə”
“Ərəbcə danışmayanlar üçün ərəb dili dərsləri”
1-ci kitab.
Müəllim: Elşən Şəkərov.