Hazırda ölkəmizin hər guşəsindən müsəlman toylarının “səsi” gəlir. Yeni müsəlman ailələr qurulur. Hər bir ailənin arzusu isə körpə uşaqlar dünyaya gətirməkdir. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra isə ona advermə problemi ortaya cıxır. Bəs İslamda hansı adlar bəyənilir? Biz aşağıda İslamda bəyənilən oğlan və qız adlarını sizin diqqətinizə çatdırırıq. Seçim isə sizindir. Allah körpənizi əməli-saleh bəndələrdən etsin!

Oğlan adları:

Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan
بلال Bilal إياد Iyad أسباط Əsabat أحمد Əhməd
بيان Bəyan إياس Iyas إسحاق Ishaq إبراهيم Ibrahim
تمام Təmam أيوب Əyyub أسد Əsəd آدم Adəm
تميم Təmim بدر Bədr أسلم Əsləm أبان Əban
ثابت Sabit البراء Əl-Bəra إسماعيل Ismayıl أبي Übeyy
ثامر Samir بشار Bəşşar أسيد Useyd أثال Əsəl
ثواب Səvab بشير Bəşir أنس Ənəs أثير  Əsir
جابر Cabir بصير Bəsir أوس Ovs إدريس Idris
الجارود əl-Carud بكر Bəkr أوفى Ovfə أسامه Üsamə
رجب Rəcəb خالد Xalid حبيب Həbib جاسر Casir
رزين Rəzin خباب Xəbbab حذيفة Hüzeyfə جامع Cami
رشاد Rəşad خبيب Xubeyb حريز Hüreyz جبر Cəbr
رشيد Rəşid خزيمة Xüzeymə حزام Hizam جبير Cubeyr
رفاعة Rifaət خطاب Xəttab حسام Hisam جرير Cərir
رفيق Rəfiq خلف Xələf حسان Həssan جعفر Cəfər
رمضان Ramazan خليفة Xəlifə حسيب Huseyb جنادة Cünadə
رؤبة Rubət خليل Xəlil الحسن Əl-Həsən جنيد Cuneyd
روح Rovh داود Davud الحسين Əl-Hüseyn الجنيد Əl-Cuneyd
زاهر Zahir ذاود Zavud حفص Həfs حاتم Hatim
زايد Zayid ذؤيب Züeyb حماد Həmmad حاجب Hacib
زبير Zübeyir راضي Razi حمد Həməd حارث Haris
الزبير Əz-Zübeyir راجح Racih حمدان Həmdan الحارث Əl-Haris
زهران Zəhran راسم Rasim حمزة Həmzə حازم Hazim
زهير Züheyir راشد Raşid حيان Həyyan حاضر Hadir
زياد Ziyad راغب Rağib حيدر Heydər حافظ Hafiz
زيد Zeyd رافع Rafi حيدرة Heydərə حامد Hamid
سابق Sabiq ربيع Rəbii سويد Suveyd حبان Hibban
طريف Tarif شعيب Şüeyb سلطان Sultan ساعي Saiy
الطفيل Tüfeyil شهر Şəhr سلمان Salman سالم Səlim
طلال Talal شيبان Şeyban سليمان Süleyman سبرة Səbərə
الطيب Tayyib صابر Sabir سليم Səlim سبيع Sübey
ظافر Zafir صاعد Said سماك Simak سحبان Sühban
ظهير Zahir صادق Sadiq سيار Səyyar السري Əs-Səriyy
عائد Aid صالح Saleh سيف Seyf سعد Səd
عائذ Aiz صخر Saxr شافع Şafi سمح Səmh
عائش Aiş صدي Sədiyy شاكر Şakir سعدان Sədan
عابد Abid صديق Siddiq شاهين Şahin سمرة Səmura
عاصم Asim صفوان Səfvan شبل Şibl سعود Səud
عاطف Atif صفي Səfiyy شجاع Şüca سمعان Səman
عامر Amir صلاح  Salah شداد Şəddad سعيد Səid
عباد Abbad صهيب Süheyb شريح Şüreyh سنان Sinan
عبادة Ubadə طالب Talib شريك Şüreyk سهل Səhl
عباس Abbas طارق Tariq شريف Şərif سفيان Süfyan
العباس əl-Abbas طاهر Tahir شعبة Şöbə سهيل Suheyl
عبد الله Abdullah الطاهر Ət-Tahir عبد الحي Əbdülheyy سلام Səlam
عبد المجيد Əbdülmucid عبد الغفار Əbdülğəffar عبد الخبير Əbdülxəbir عبد الأحد Əbdüləhəd
عبد المقتدر Əbdülmüqtədir عبد الغفور Əbdülğəfur عبد الخالق Əbdülxaliq عبد الأعلى Əbdülələ
عبد الملك Əbdülməlik عبد الغني Əbdülğəniyy عبد الرب Əbdürrəbb عبد الإله Əbdülilah
عبد المجيد Əbdülməcid عبد الفتاح Əbdülfəttah عبد الرؤوف Əbdürrauf عبد الأول Əbdüləvvəl
عبد المولى Əbdülmovlə عبد القادر Əbdülqadir عبد الرحمن Əbdürrəhman عبد الآخر Əbdülaxar
عبد المهيمن Əbdülmüheymin عبد القاهر Əbdülqahir عبد الرحيم Əbdürrəhim عبد الظاهر Əbdüzzahir
عبد النصير Əbdünnusayr عبد القدوس Əbdülquddus عبد الرزاق Əbdürrəzzaq عبد الباطن Əbdülbatin
عبد المنان Əbdülmənnan عبد القدير Əbdülqədir عبد المجيب Əbdülmucib عبد البارئ Əbdülbari
عبد الواحد Əbdülvahid عبد القوي Əbdülqaviyy عبد السلام Əbdüssəlam عبد البر Əbdülbərr
عبد الوارث Əbdülvaris عبد القهار Əbdülqahhar عبد السميع Əbdüssəmii عبد البصير Əbdülbuseyir
 عبد الواسع Əbdülvasi عبد القيوم Əbdülqəyyum عبد الشكور Əbdüşşəkur عبد التواب Əbdünnəvvab
عبد الوكيل Əbdülvəkil عبد الكبير Əbdülkəbir عبد الشهيد Əbdüşşəhid عبد الجبار Əbdülcabbar
عبد الوالي Əbdülvali عبد الكريم Əbdülkərim عبد العزيز Əbdüləziz عبد الحسيب Əbdülhəsib
عبد الوهاب Əbdülvahhab عبد اللطيف Əbdüllətif عبد العظيم Əbdüləzim عبد الحفيظ Əbdülhəfiz
عبيد Ubeyd عبد المؤمن Əbdülmumin عبد العفو Əbdülovf عبد الحق Əbdülhaqq
عتبة Utbə عبد المتعالي Əbdülmütəali عبد العليم Əbdüləlim عبد الحكيم Əbdülhəkim
عثمان Osman عبد المتين Əbdülmətin عبد العلي Əbdüləliy عبد الحكم Əbdülhəkəm
عدنان Adnan عبد المجيد Əbdülməcid عمران Imran عبد الحليم Əbdülhəlim
فيصل Feysal غيهب Qeyhəb عمير Umeyr عدي Ədiyy
القاسم Qasim فائد Faid عواد Avvad عرب Ərəb
قاسد Qasid فائز Faiz عوض Avaz عروة Ürvə
قاصد Qasid فاتح Fatih عفو Avf عساف Əssaf
قانع Qani فارس Faris عون Avn عسكر Əskər
قتادة Qatadə فاروق Faruq عياش Əyyaş عصام Isam
قثم Qəsəm فاضل Fazil عياض Iyaz عطاء Əta
قحطان Qahtan فراس Fərras عيد Eyd عطيه Ətiyyə
قدامة Qudamə فرقد Fərqəd عيسى Isa عفيف Əfif
قرة Qurra فضالة Fuzalə غازي           Ğazi عقبة Uqbə
قصي Qisiyy الفضل Əl-Fəzl غالب Ğalib عقيل Uqeyl
قيس Qeys فضيل Fuzeyl غانم Ğanim العلاء Əl-Əla
كاتب Katib فلاح Fəlah غسان Ğəssan علقمة Əlqəmə
كبير Kəbir فهد Fəhd غطفان Ğatfan علي Əli
كعب Kəəb فهر Fihr غياث Ğiyas عماد Əmmad
كميل Kumeyl فؤاد Fuad غيث Ğeys عمار Ammar
كنانة Kinanə فواز Fəvaz غيلان ğeylan عمر Ömər
لؤي Lueyy فياض Feyyaz محمود Mahmud عمرو Amr
المقداد Miqdad مصعب Musab مصطفى Mustafa لبيب Ləbib
مكحول Məkhul مضر Muzar مرحب Mərhəb لبيد Lubeyd
ملهم Məlhəm مظفر Müzəffər مرعي Məri لقمان Loğman
ممدوح Məmduh معافي Muafi مروان Mərvan الليث Əl-Leys
مقرن Muqrin معاذ Muaz مرزوق Mərzuq محمد Məhəmməd
مؤرج Muərric معتصم Mutəsim مظهر Məzhər ماتع Məti
موفق Muvəffiq معان Muan مساعد Müsaid ماجد Məcid
منصف Münsif  معاوية Müaviyə مسدد Musəddəd مالك Malik
مجد Məcd معروف Məruf مشرف Muşrif مأمون Məmun
منذر Munzir معقل Məqəl مسعود Məsud مانع Mani
المنذر Əl-munzir معمر Muəmmər مسلم Muslim ماهر Mahir
منصور Mənsur معمر Məmər مسلم Məsləm متمم Mutəmmim
منقذ Munqiz معن Muin مشعل Məşəl المثنى Əl-Musənnə
منيب Munib معوذ Muəvviz مشهور Məşhur مجاب Mucəb
منير Munir مغيث Muğis مشاري Məşari مجالد Mucalid
مهاجر Muhacir المغيرة əl-muğira مشير Muşir مجاهد Mucahid
مهند Muhənnid المفضل əl-mufəddəl مصطفى Mustafa مجيب Mucib
مهنا Məhnə مفلح Muflih نسيب Nəsib مجير Mucir
وسيم Vəsim هارون Harun نصار Nəsar موسى Musa
وضاح Vaddah هاشم Haşim نصر Nəsr مؤمل Muəmmil
وفيق Vufeyq هانئ Hani النضر Ən-Nəzr ميسرة Məysərə
وهب Vahb هشام Hişam نظر Nəzər ميمون Məymun
لاحق Lahiq هلال Hilal نذير Nəzir النابغة Ən-Nabiğə
ياسر Yasir همام نعمان Noman ناجي Naci
يافث Yafəs همام Həmmam النعمان Ən-Noman ناصح Nasih
يرد Yərid هود Hud نعيم Nəim ناصر Nasir
يشجب Yəşcəb هيثم Heysəm نفيل Nufeyl ناظر Nazir
يزيد Yezid الهيثم Əl-Heysəm نمر Nəmr نامي Nami
يعرب Yərub وائل Vail نمير Nəmir ناهض Nahiz
يعقوب Yəfuf وابل Vabil النواس Ən-Nəvvas نايف Nayif
يعمر Yəmur واثق Vasiq نواف Nəvvaf نبهان Nəbhan
اليمان əl-Yəman وارد Varid نوح Nuh نبيل Nəbil
يعيش Yəiş واسم Vasim نوف Novf نبيه Nəbih
يقظان Yəqəzan واصل Vasil نهد Nəhd نديم Nədim
يوسف Yusuf وجيه Vəcih هادي Hadi نزار Nəzar
يونس Yunus وديع Vədii نزيه Nəzih

Qız adları:
Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan Ərəb Azərbaycan
رابيه Rabiyə حنيفه Hənifə ثناء Səna آسيا Asiya
رسمه Rəsməh حواء Həvva جازيه Caziyə آمنة Əminə
رقية Raqiyyə حياة Həyat جليلة Cəlilə أروى Ərva
رفيدة Rafida خالصة Xalisə جوزاء Covzə أسماء Əsma
رندة Randa خالدة Xalidə جويرية Cuveyriyyə أصيلة Əsilə
راشدة Raşidə خضراء Xəzra حذام Hizam إمامة Imamə
رواء Rəva خزامي Xuzami حسانة Həsanə أمينة Umeyyə
راضية Raziyə خلود Xulud حسيبة Həsibə بادية Badiyə
روضة Rovzə خولة Xovlə حصان Həssan بثينة Buseynə
روية Ruyə دليل Dəlil حصة Həssə البتول Əl-Bətul
ريا Rəya ديمة Deymə حصيفة Həsifə بنان Bənan
رؤي Ruey زكية Zəkiyyə حفصة Həfsə بنانة Bənanə
ربي Rəbiy رائدة Raidə حكيمة Həkimə تقية Təqiyyə
رباب Rəbab رزينة Rəzinə حليمة Həlimə تماضر Təmazir
الرباب Əl-Rəbab رابعة Rabiə حميدة Həmidə ثامرة Samirə
رحمة Rəhmə راضية Raziyə سودة Sövdə ثرياء Sürəyya
كريمة Kərimə عاتقة Atiqə شاكرة Şakirə رزان Rəzan
لبابة Lübabə عاصمة Asimə شرف Şərəf زاهدة Zahidə
لبيبة Ləbibə عامرة Amirə شريفة Şərifə زبيدة Zübeydə
لطيفة Lətifə عاملة Amilə الشفاء Əş-Şifa زينب Zeynəb
لمى Ləmə عالية Aliyə شيماء Şeyma سارة Sara
لمياء Ləmya عبلة Əblə الشيماء Əş-Şeyma سابقة Sabiqə
ماجدة Məcidə عديلة Ədilə شيخة Şeyxə سامية Samiyə
مأمونة Məmunə عزة Izzət صالحة Salihə سالمة Səlimə
مبروكة Məbrukə عفاف Ifaf صابرة Sabirə سبيعة Səbiə
محفوظة Məhfuza عزيزة Əzizə صباح Səbah سراء Sərra
مريم Məryəm عفيفة Əfifə صفيه Səfiyyə سعاد Süad
مزنة Muznə عقيلة Əqilə طاهرة Tahirə سلطانة Sultanə
مصونة Məsunə العنود Əl-Ənud طرفة Tərfə سناء Səna
معاذة Muaza علياء əlya طيبة Təyyibə سلمى Səlma
مفيدة Mufidə عهود Əhud عائشة Aişə سمحة Səmhə
منيبة Munibə فائزة Faizə عائدة Aidə سمية Səmiyyə
منيرة Munirə فضيلة Fəzilə عابدة Abidə سهلة Səhlə
منيفة Munifə قرة Qurra نجاة Nəca سهيلة Suheylə
واجدة Vacidə نفيسة Nəfisə نجية Nəciyyə منى Mina
واصلة Vasilə نوره Nura نجلاء Nəcla منال Mənal
وئام Viam هاجر Həcər ندى Nədə ميمونة Məymunə
وجيهة Vacihə هدى Hədə نزيهة Nəzihə ناجية Naciyə
وحيدة Vahidə هناء Həna نسيبه Nəsibə نوف Novf
وضحاء Vəzha هند Hind نعيمة Nəimə نهى Nəhə
وفاء Vəfa هياء Həya نفيسة Nəfisə نبيلة Nəbilə
فاطمة Fatimə وائلة Vailə نبيهة Nəbihə