Useyd Turabov

əl-Vaciz fiy fiqhis-Sunnəti vəl-Kitəbil-Əziz (Əbdül-Əzim əl-Bədəvi)
Mənhəcus-Salikin va Təvdihil-Fiqhi fid-Din (Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Sadi)
Səhih Fiqhus-Sünnə (Abu Malik Kamal bin Seyyid Səlim)

Fəsil 1 – Təharət fəsli