Hədis və şərh Useyd Turabov

Useyd Turabov – Riyad əs-salihin (Salehlər bağçası)

İmam Nəvəvi

Şeyx ibn Useyminin şərhi ilə

Fəsil 1 – Təmiz niyyət, İxlas və Səmimiyyət

Fəsil 2 – Tövbə və İstiğfar

Fəsil 3 – Səbir