Yüklə

Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) nazil olan sonuncu ayə, Uca Allahın bu kəlamıdır:
“Allaha tərəf qaytarılacağınız gündən qorxun! (O gün) hər kəsə gördüyü əməlin əvəzi veriləcək və (haqsız yerə) zülm olunmayacaqdır!” (əl-Bəqərə: 281).

Bu ayədən sonra heç bir ayə nazil olmadı.

Peyğəmbər (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bu ayəni səhabələrə oxuduqdan sonra dedi: “Bu ayəni, (Bəqərə surəsindəki) sələm haqqında olan ayə ilə, borc haqqında olan ayənin arasında yerləşdirin.”