Əqidənin ümumi əsasları Tural Yusubov

“Əqidətus-sələf əshabil-hədis” kitabının şərhi (19 dərs)

İmam əbu Osman əs-Sabuninin

“Əqidətus-sələf əshabil-hədis” kitabının şərhi

Şərhçi alləmə Rabi ibn Hədi əl-Mədxali