Mumeyyilər

Şeyx Rabi sələfilərə tən edirmi? – Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri