Dəvətin qaydaları Təyyar Xəlilov

İslam birliyi , birlik isə səmimiliyi tələb edir